Usaklig oppsigelse

Usaklig oppsigelse, amlt § 15-7

Arbeidsmiljøloven § 15-7 er den sentrale bestemmelsen ved oppsigelse. Her oppstilles det såkalte saklighetskravet. Bestemmelsen lyder som følger:

"Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold."

 Det er fastslått i rettspraksis at terskelen for å si opp en ansatt er høy, og arbeidsgiver må kunne vise til gode grunner, jf. Rt. 2009 s. 685.

Nærmere om grensene for usaklig oppsigelse

Saklighetskravet kan deles inn i tre deler. Oppsigelsen må for det første ikke være begrunnet i utenforliggende hensyn eller usaklige hensyn. For det andre må det foreligge tilstrekkelig saklig grunn, da er vi tilbake til terskelen for oppsigelse hvor det som nevnt er fastslått i rettspraksis at terskelen er høy. For det tredje, må avgjørelsen bygge på et korrekt faktisk grunnlag. Dette har en side mot arbeidsmiljøloven § 15-1, som krever at det avholdes et formelt drøftelsesmøte med en arbeidstaker før det er tatt en beslutning om oppsigelse.

Årsaken til oppsigelse av betydning for vurdering av usaklig oppsigelse

Det er en ulik vurdering utifra om oppsigelsen er begrunnet i arbeidstakers forhold eller virksomhetens forhold.

Siden en oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold er mer byrdefullt for arbeidstaker, blant annet grunnet karantenetid hos NAV, så er terskelen noe høyere enn for oppsigelser grunnet virksomhetens forhold, som omstilling og nedbemanning.

Ved oppsigelser grunnet virksomhetens forhold, blir den sentrale avveiningen mellom virksomhetens behov på den ene siden og ulempene en oppsigelse vil medføre for arbeidstaker på den andre siden. I tillegg er det viktig å bemerke at saklighetskravet også gjelder for utvelgelsen av hvilke arbeidstakere som må gå dersom det f.eks er tale om nedbemanning.

Advokatbistand ved usaklig oppsigelse?

Vurderer du advokatbistand ved usaklig oppsigelse, så kan du gjerne lese her. Det er i alle tilfelle viktig for oss å påpeke at du helt uforpliktende og uten kostnad kan sende inn saken din i kontaktskjemaet under for å få en førstevurdering. Etter å ha fått en førstevurdering fra en advokat som jobber med arbeidsrett, vil det være enklere å ta en avgjørelse på veien videre.