Ukas tips – rettsmekling

Ukas tips – rettsmekling

Rettsmekling er en ordning som ofte blir brukt av parter i en arbeidstvist. I et klart flertall av sakene som behandles i rettsmekling, oppnås det en løsning på tvisten.

Hva er rettsmekling?

Rettsmekling er en ordning ved domstolene som er ment for å være et alternativ til den tradisjonelle rettssaken, eller sagt på en annen måte en siste mulighet til å løse en sak med et forlik. Rettsmekling er frivillig og forutsetter at partene samtykker. Ingen sak er lik, men i de fleste tilfeller anbefaler vi våre klienter å samtykke til rettsmekling. Rettsmekling innebærer at partene med sine advokater møter opp i tingretten der en dommer vil opptre som mekler med en målsetning på å få partene til å oppnå et forlik.

Hvordan gjennomføres rettsmeklingen?

Det finnes ingen «standard-mal» på en rettsmekling, men det er en rød tråd som normalt følges. Rettsmekling vil normalt innledes ved at dommeren, eller i dette tilfelle mekleren, sier litt om fordelene med forlik kontra rettslig behandling av saken. Mekleren vil også ofte si litt om saken, uten at det tas standpunkt til hvilken part som har rett og galt. Det vil ofte bli pekt på argumenter på begge sider som taler for ulikt utfall.

Deretter vil partene få ordet, og ofte vil da advokatene ha forberedt et kort innlegg om saken, før partene selv også får si det de ønsker å få frem. I noen tilfeller vil en av partene fremme et forslag til forlik. Dersom det ikke oppnås enighet her, vil partene ofte bli «splittet» opp på hvert sitt rom. Mekleren går da frem og tilbake. Dette kan vare i timesvis. De fleste sakene som ender opp med forlik løses i denne fasen.

Dersom det oppnås enighet, vil det kunne bli skrevet et rettsforlik. Dette kan blant annet være en fordel når det gjelder tvangsfullbyrdelse. Blir det ikke oppnådd enighet, er neste skritt rettssak.

Når er rettsmekling aktuelt?

Det kan ikke kreves rettsmekling uten videre. Det forutsetter i utgangspunktet at det er inngitt et søksmål til tingretten. I arbeidssakene vil det som oftest være arbeidstaker som inngir søksmål, for eksempel grunnet påstått ulovlig oppsigelse. Da vil ofte arbeidsgiver ta stilling til om rettsmekling er aktuelt i tilsvaret.

Juridisk bistand i rettsmekling?

Vurderer du juridisk bistand i rettsmekling eller ønsker en vurdering fra advokat på om du har en sak? Ta gjerne kontakt under.