Rettsmekling i arbeidssak

Rettsmeklingsinstituttet

Rettsmekling har et klart formål. Det er å få partene til å løse sin konflikt utenrettslig. Det vil kunne gi en raskere og mer effektiv løsning på saken. Partene har også større kontroll over utfallet av saken, i tillegg til at et forlik kan omfatte andre momenter enn hva som vil kunne være tilfelle ved en dom som stort sett vil innebære enten ugyldighet og/eller erstatning eller full frifinnelse av arbeidsgiver. Rettsmekling er en frivillig ordning, som blir aktuell når det er inngitt stevning/søksmål. Mekleren vil være en tingrettsdommer/fullmektig.

Hvordan foregår en rettsmekling?

Partene vil starte med å redegjøre kort for sakens faktiske og rettslige sider sett fra eget ståsted. Dette gjør normalt advokatene. Så vil gjerne mekleren stille partene enkelte spørsmål som han eller hun har til saken. Deretter begynner selve forhandlingsdelen. Da blir partene enten umiddelbart eller etterhvert plassert på hvert sitt rom og så vil mekleren gå mellom rommene for å se om saken kan løses. Ofte vil mekleren gå langt i å forsøke å presse på for et forlik.

Advokatbistand på rettsmekling

Vi har god erfaring med å bistå i rettsmeklinger. Etter vår erfaring er det viktig for partene å ha advokatbistand i rettsmekling. Mye handler om strategi og hvordan argumentasjonen presenteres. Veldig mange saker løses i rettsmekling. Dette gjelder særlig arbeidssaker, som er godt egnet for rettsmekling. Dette fordi partene normalt ser på rettssak som en absolutt siste utvei og fordi sakene ofte handler om erstatning for avslutning av arbeidsforholdet. Det er lettere å mekle når løsningen knytter seg til "kroner og øre".

Gratis førstevurdering fra advokat

Ta gjerne kontakt under om du ønsker en gratis førstevurdering av din arbeidssak.