Regler om midlertidig ansatte

Arbeidsmiljøloven § 14-9

Det er bestemmelsens første ledd som er den mest sentrale for vårt tema. Den lyder som følger:

(1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

a) når arbeidet er av midlertidig karakter,

b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat),

c) for praksisarbeid,

d) med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten,

e) med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten, eller

f) for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker.

Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av midlertidig ansettelse etter bestemmelsene i dette ledd med de tillitsvalgte, blant annet grunnlaget for og omfanget av slike ansettelser, samt konsekvenser for arbeidsmiljøet

Noen utgangspunkter

Grunnlaget for den midlertidige ansettelsen skal fremgå av arbeidsavtalen. Her "syndes" det ganske ofte fra arbeidsgivers side. Det er da sentralt å vise til at arbeidsgiver har risikoen for uklarhet rundt om det er inngått midlertidig avtale og grunnlaget for dette, jf. Rt. 2007 s. 129. Høyesterett har flere ganger påpekt at bestemmelsen om midlertidig ansettelse skal tolkes strengt i lys av lovens formål, jf. blant annet Rt. 1985 s. 1141.

Krav om fast ansettelse?

Dersom du er midlertidig ansatt, men er av den oppfatning at ingen av unntakene "treffer", så kan du sende inn saken til oss for en gratis førstevurdering. Det kan da være du har krav på fast ansettelse. Lovens bestemmelse er uttømmende. Det vil si at arbeidsgiver må godtgjøre at en av unntakene gjelder i ditt tilfelle som midlertidig ansatt.

Gratis førstevurdering

Førstevurdering gis for de som tar kontakt i kontaktskjemaet. Dette er helt uforpliktende og gratis. Hensikten er å gi innledende råd og avdekke om du har en sak å gå videre med eller ikke. Du hører fra en av advokatene/fullmektigene tilknyttet nettsiden innen kort tid.