Oppsigelse under sykemelding

Oppsigelse under sykemelding

Lovgiver har uttalt i forarbeidene til arbeidsmiljøloven at det er ønskelig å forhindre at arbeidstakere som står i en vanskelig helsemessig situasjon skal måtte havne i en oppsigelsesprosess. Likevel skjer det stadig vekk. Hvilke rettigheter har arbeidstaker i en slik situasjon?

Arbeidsmiljøloven § 15-8

I arbeidmiljøloven § 15-8 har lovgiver oppstilt en bestemmelse som medfører at arbeidsgiver ikke kan inngi en oppsigelse til en arbeidstaker under sykemelding i en periode på 12 måneder etter at sykefraværet inntrådte dersom denne er begrunnet i sykefraværet. Dette medfører ofte konflikt, siden arbeidsgiver normalt vil hevde at oppsigelsen ikke har noen sammenheng med sykefraværet, mens arbeidstaker er av den oppfatning at det reelt sett er årsaken.  Arbeidsgiver har derfor en streng bevisbyrde i disse sakene – arbeidsgiver må sannsynliggjøre at oppsigelsen ikke har noen sammenheng med sykemeldingen.

Rt. 2011 s. 596

I Rt. 2011 s. 596 har høyesterett uttalt seg om oppsigelsesvernet under sykemelding (lignende bestemmelse i sjømannsloven). Det uttales blant annet at det er uten betydning om det er sannsynlig at sykemeldingsperioden blir langvarig. Dette gjelder selv om det kan se ut til at arbeidstaker ikke vil kunne vende tilbake til arbeidet etter 12-månedersperioden. I nevnte dom fikk arbeidstaker tilkjent erstatning på kr 300 000.

Ugyldighet og/eller erstatning

Konsekvensen av en oppsigelse under sykemelding som er i strid med arbeidsmiljøloven § 15-8 avhenger av hva arbeidstaker krever. Den relevante bestemmelsen i arbeidsmiljøloven er arbeidsmiljøloven § 15-12. Det er to sanksjoner som er aktuelle, herunder ugyldighet og/eller erstatning. Arbeidstaker kan følgelig kreve erstatning uten å samtidig ende opp med å få jobben tilbake, som ugyldighet jo vil innebære.

Har du fått en oppsigelse under sykemelding?

Det vil være viktig for deg å få klarlagt hvilke rettigheter du har. Det er viktig å handle raskt da arbeidsmiljøloven oppstiller flere særskilte tidsfrister. Hvis du representerer arbeidsgiver, bør du ta kontakt med advokat i forkant av en oppsigelsesprosess.