Oppsigelse i prøvetid

Oppsigelse i prøvetid

Oppsigelse i prøvetid er ikke fritt frem for arbeidsgiver. Arbeidstakere har fremdeles et stillingsvern. Terskelen for oppsigelse er dog ikke ubetydelig lavere i prøvetiden

Hvilke regler gjelder for oppsigelse i prøvetid?

Blir arbeidstaker som skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet. Dette er ordlyden i arbeidsmiljøloven § 15-6, som er den sentrale lovbestemmelsen om oppsigelse i prøvetid. Høyesterett har fastslått at terskelen for å inngi oppsigelse er lavere når arbeidstaker er i prøvetid.

Oppsigelse i prøvetid – tilpasning?

Med tilpasning til arbeidet vil det være av betydning også om arbeidsgiver har gjort nok for å tilrettelegge forholdene slik at arbeidstaker burde ha tilpasset seg bedre. Her sikter man til bedriftens rutiner, forhold til kollegaer, arbeidsoppgaver etc.

Oppsigelse i prøvetid – faglig dyktighet?

Her vil det sentrale være hvorvidt de faglige kvalifikasjonene som kreves for stillingen blir oppfylt av arbeidstaker. Arbeidsgiver var klar over kvalifikasjonene til den de ansatte, så det blir en skjønnsmessig vurdering hvor det også må tas høyde for at arbeidstaker må bli gitt en reell mulighet til å få innordnet seg på arbeidsplassen og vist hva han eller hun er god for.

Oppsigelse i prøvetid – pålitelighet?

Denne er nok faktisk den mest praktiske regelen – ihvertfall etter vår erfaring. Forseintkomminger og dårlige rutiner på å melde inn fravær er to eksempler som går igjen. I tillegg kommer naturligvis de tilfeller der arbeidsgiver avdekker kritikkverdige forhold eller det er grunn til å tro at arbeidstaker har gitt et feilaktig bilde av seg selv i forkant av ansettelsen.

Hvilke sanksjoner kan iverksettes mot ulovlig oppsigelse i prøvetid?

Sanksjonene er de samme som ved ordinær oppsigelse. Det kan kreves ugyldighet og/eller erstatning. Ofte vil nok erstatningssummen bli lavere i saker om omhandler oppsigelse i prøvetid enn ordinære oppsigelser, men ikke nødvendigvis. Det som kan kreves erstattet er økonomisk tap, fremtidig inntektstap og oppreisning.

Gratis førstevurdering

Vurderer du advokatbistand i sak som omhandler oppsigelse i prøvetid? Du er velkommen til å ta kontakt med oss under for en gratis førstevurdering av din sak. Du får raskt svar fra spesialisert arbeidsrettsadvokat/fullmektig.