Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold

Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold

Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold vil normalt bygge på at arbeidstaker har begått pliktbrudd eller misligholdt sine forpliktelser etter arbeidsavtalen. Dette kan også formuleres som at arbeidstakeren har handlet i strid med det lojalitetskravet som gjelder i alle arbeidsforhold. Bevisbyrden påhviler arbeidsgiver.

Vurdering av oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold

Ikke ethvert brudd på arbeidsavtalen eller arbeidstakers plikter kan gi grunnlag for oppsigelse. Terskelen for å si opp en ansatt er høy, og arbeidsgiver må kunne vise til gode grunner. Dette er fastslått i rettspraksis. Det gjelder et generelt proporsjonalitetsprinsipp. Det innebærer at arbeidsgiver må vurdere om mindre inngripende reaksjoner, som advarsel, i stedet kan benyttes. En oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold er normalt mer inngripende for arbeidstaker enn en oppsigelse grunnet virksomhetens forhold, blant annet fordi det kan medføre karanteneperiode på ytelser fra NAV.

Hvilke grunner kan begrunne oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold?

Det vil være sentralt å se på arbeidsavtalen som oppstiller hvilke plikter arbeidstaker har. Det er heller ikke uvanlig at ordensreglement eller annet følger med som vedlegg til arbeidsavtalen. Brudd kan medføre oppsigelsesgrunn. En annen variant er samarbeidsproblemer. Ved oppsigelse på grunn av samarbeidsproblemer har arbeidsgiver en oppklaringsplikt og selvstendig ansvar for avklaring av konflikter på arbeidsplassen. Når arbeidsgiver påberoper manglende samarbeidsevner og/eller illojalitet overfor andre på arbeidsplassen, må arbeidstakers forhold ikke vurderes isolert, men ses i sammenheng med forhold på arbeidsgiversiden og hva virksomhetens interesser tilsier. Ved mangelfulle arbeidsprestasjoner må arbeidgiver godtgjøre at det er tiltrekkelig lagt til rette for arbeidstaker og at det foreligger et klart avvik fra forventet arbedsprestasjon.

Oppsigelse – hva skjer så?

Dersom oppsigelse blir gitt, så er det opp til arbeidstaker hva som skjer videre. Dersom arbeidstaker vil bestride oppsigelsen, må dette gjøres innen 14 dager fra oppsigelsesdato dersom det skal kreves forhandlingsmøte. Formålet med forhandlingsmøte er å se om saken kan løses i minnelighet. Dersom forhandlingene avsluttes uten løsning, løper en ny frist på 8 uker dersom arbeidstaker skal gå til søksmål for å få stillingen tilbake. Underveis kan arbeidstaker kreve å bli stående i stillingen i medhold av arbeidsmiljøloven § 15-11.

Gratis førstevurdering

Dersom du trykker på «Gratis førstevurdering» under artikkelen, vil du innen kort tid bli kontaktet av en advokat som er spesialisert på arbeidsrett og jobber med dette i det daglige. Du vil få vurdert hvorvidt du har en sak å gå videre med. Dette er naturligvis helt uforpliktende og vi håndterer alle henvendelser i samsvar med streng, lovpålagt taushetsplikt.