Oppsigelse grunnet arbeidsgivers forhold

Oppsigelse grunnet arbeidsgivers forhold

Oppsigelse grunnet arbeidsgivers eller virksomhetens forhold er særlig praktisk i vanskelige økonomiske tider. Oppsigelse på grunn av nedbemanning, omstilling, restrukturering mv. forutsetter at oppsigelsen er saklig begrunnet. Bestemmelsen forstås slik at arbeidsgiver må sannsynliggjøre at det foreligger et bedriftsøkonomisk begrunnet behov som tilsier at oppsigelser er nødvendig.

Saklig oppsigelse

Saklighetskravet beror på skjønn. Det  kreves at arbeidsgiver kan dokumentere at det er gjennomført en samvittighetsfull og grundig analyse av behovet, herunder at andre muligheter er vurdert. Her er saksbehandlingen viktig og i hvilken grad arbeidsgiver kan dokumentere de vurderinger som er foretatt. Analyser av bedriftens økonomi, styrereferater og andre møtereferater er typiske dokumenter som legges frem. Videre er det vesentlig for arbeidsgiver at det er avhold drøftelsesmøte i medhold av arbeidsmiljøloven § 15-1 og at arbeidstakers innspill er tatt med i den endelige vurderingen før beslutning er tatt.

Arbeidsgivers utvelgelse av arbeidstakere

Det er ikke bare hvilket bedriftøkonomisk behov bedriften har som er av betydning. Ofte har arbeidsgiver god grunn til å foreta nedbemanning, men utvelgelsen av hvilke ansatte som sies opp må også være saklig. Kort fortalt og litt forenklet er oppsigelsesprosessen slik at virksomheten først skal identifisere overtalligheten, altså hvilke stillinger som er overtallige. Deretter må bedriften vurdere selve utvelgelsen. Det følger av praksis at dette ikke behøver å være stillingsinnehaveren. Dersom stillingsinnehaveren for eksempel har vesentlig lenger ansiennitet enn andre ansatte, kan det foreligge en plikt for virksomheten til å tilby stillingsinnehaveren en av de andre ansattes stilling, og dermed gå til oppsigelse av den andre ansatte.

Hva kan arbeidstaker gjøre om man mener å være ulovlig oppsagt?

Det følger av arbeidsmiljølovens kapittel 17 at arbeidstaker kan kreve forhandlinger. Dette gjøres ved å skriftlig orientere arbeidsgiver om at oppsigelse bestrides og at det kreves avholdt forhandlingsmøte. Dette må gjøres senest innen 14 dager etter oppsigelse er mottatt. Formålet med forhandlingsmøte er å se om saken kan løses i minnelighet. Normalt vil begge parter være representert ved advokat på forhandlingsmøte. Dersom løsning ikke oppnås, kan arbeidstaker kreve å stå i stillingen helt frem til saken er avklart i rettssystemet. Forutsetningen er at arbeidstaker iverksetter rettslige skritt. Søksmålsfristen er 8 uker etter at forhandlinger er avsluttet, eller alternativt oppsigelsesdato.

Advokat ved oppsigelse grunnet arbeidsgivers forhold

Vi tilbyr advokat ved oppsigelse grunnet arbeidsgivers forhold og bistår både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden. Vi har særlig bistått mange arbeidstakere i nedbemanningssaker. Vi jobber utifra hvilke løsninger klient ønsker, enten det er en sluttavtale/sluttpakke, beholde stillingen eller å gjennomføre en korrekt oppsigelsesprosess for arbeidsgiversiden. Vi tilbyr gratis førstevurdering av om du/dere har en sak. Ta kontakt under og få svar innen kort tid.