Oppsigelse etter arbeidsmiljøloven

Oppsigelse etter arbeidsmiljøloven

Hovedregelen vedrørende oppsigelse finner vi i arbeidsmiljøloven § 15-7. Bestemmelsens første oppstiller det såkalte "saklighetskravet". Bestemmelsen lyder som følger: "Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold."

Arbeidsmiljøloven § 15-7 – oppsigelse

En oppsigelse må altså være «saklig begrunnet» for å være lovlig i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-7. Ordlyden i seg selv løser ikke på langt nær alle problemstillinger. Det foreligger en rikholdig rettspraksis knyttet til oppsigelsesbestemmelsen. Det er også gitt enkelte uttalelser i forarbeidene som er av betydning. Noen viktige utgangspunkt skal nevnes her.

Høy terskel for oppsigelse etter arbeidsmiljøloven

Det klare utgangspunktet er at det er en høy terskel for oppsigelse i norsk rett. Mye høyere enn for eksempel i dansk rett.  Arbeidsgiveren må kunne vise til gode grunner for å gå til oppsigelse av en arbeidstaker. Det betyr naturligvis i første rekke at utenforliggende hensyn ikke kan begrunne en oppsigelse. Det betyr videre at arbeidsgiver må vise tilbakeholdenhet med å gå til oppsigelser.

Saklighetskravet i arbeidsmiljøloven – virksomhetens/arbeidsgivers forhold

Når vi snakker om oppsigelser grunnet virksomhetens eller arbeidsgivers forhold vil det ofte bety nedbemanning, omstilling, eller en annen form for restrukturering. Slike oppsigelser stiller krav til arbeidsgiver, slik at arbeidsgiver må sannsynliggjøre at det foreligger et bedriftsøkonomisk begrunnet behov som tilsier at oppsigelser er nødvendig. Domstolene har vært tilbakeholdne med å overprøve arbeidsgivers bedriftsøkonomiske analyse. Det må imidlertid kreves at arbeidsgiver kan dokumentere at det er gjennomført en samvittighetsfull og grundig analyse av behovet, herunder at andre muligheter er vurdert. Videre vil ofte utvelgelsen av ansatte som skal sies opp være utfordringen, saklighetskravet gjelder også her.

Saklighetskravet i arbeidsmiljøloven – arbeidstakers forhold

Oppsigelser som knytter seg til arbeidstakers forhold vil normalt bygge på at arbeidstaker har begått pliktbrudd eller misligholdt sine forpliktelser etter arbeidsavtalen, herunder handlet i strid med det lojalitetskravet som gjelder i alle arbeidsforhold. Ikke ethvert brudd på arbeidsavtalen eller arbeidstakers plikter kan gi grunnlag for oppsigelse. Arbeidsgiver har også plikt til å tilrettelegge, veilede og rettlede.

Oppsigelse etter arbeidsmiljøloven

Står du oppe i en situasjon der du trenger å snakke med en advokat om oppsigelse etter arbeidsmiljøloven? Vi tilbyr gratis førstevurdering av om du har en sak å gå videre med. Dette er gratis og uforpliktende.