Nye regler om konkurranseklausuler

Nye regler om konkurranseklausuler

Konkurranseklausuler har eksistert i næringslivet i lang tid. Nå har vi fått nye lovbestemmelser om konkurranseklausuler i arbeidsmiljøloven.

Nye regler fra januar 2016

Med konkurranseklausul menes avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør. Det er inntatt et nytt kapittel i arbeidsmiljøloven med virkning fra januar 2016, herunder kapittel 14 a.

Vilkår for gyldighet

Det følger av de nye lovbestemmelsene at konkurranseklausuler bare skal være gyldige dersom:

  • Arbeidsgiver har et særlig behov for vern mot konkurranse når klausulen skal gjøres gjeldende; og

  • Klausulen er inngått skriftlig og maksimalt gjelder for tolv måneder etter arbeidsforholdets opphør; og

  • Arbeidsforholdets opphør ikke skyldes usaklig oppsigelse (jf. aml. § 15-7); og

  • Arbeidsgiver ikke misligholder arbeidsavtalen, slik at arbeidstaker har en rimelig grunn til å avslutte arbeidsforholdet; og

  • Arbeidsgiver gir arbeidstaker en skriftlig redegjørelse for om og i hvilken grad klausulen vil gjøres gjeldende (inkludert det særlige behovet); og

  • Klausulen gir arbeidstaker krav på kompensasjon i perioden klausulen gjelder.

Betydning for rettstilstanden

Siden dette er et nytt kapittel, vil det oppstå problemstillinger som ikke er avklart i rettspraksis. Da kan det bli et behov for advokatbistand. Har du spørsmål om konkurranseklausul og vurderer advokatbistand? Ta gjerne kontakt med oss, du får en gratis og uforpliktende førstevurdering.