Lovlig oppsigelse?

Lovlig oppsigelse?

Oppsigelsesvernet er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 15-7, men det er en rekke andre bestemmelser av betydning for en oppsigelsesprosess.

Prosessen ved oppsigelse

Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-1 at arbeidsgiver plikter å avholde et drøftelsesmøte i forkant av oppsigelsen. Dersom dette ikke er gjort medfører ikke det automatisk at oppsigelsen ikke oppfyller arbeidsmiljølovens krav, men det skal tillegges vesentlig vekt i vurderingen av om oppsigelsen må anses som et brudd på arbeidsmiljøloven § 15-7.

Forhandlinger etter oppsigelse

Etter at en oppsigelse er gitt, kan arbeidstaker kreve forhandlinger. Arbeidstaker må skriftlig underrette arbeidsgiver om dette innen 14 dager etter at oppsigelsen fant sted. Forhandlinger innebærer normalt at det avholdes et forhandlingsmøte hos arbeidsgiver hvor det forhandles om en sluttpakke eller andre former for minnelig løsning. Dersom forhandlingene ikke fører frem, må arbeidstaker reise søksmål for tingretten. Søksmålsfristen er 8 uker dersom det kreves gjeninntreden i stilling. Dersom søksmålet kun omfatter erstatning, er søksmålsfristen 6 måneder.

Rett til å stå i stillingen

Et sentralt punkt i prosessen ved oppsigelse etter arbeidsmiljøloven er arbeidstakers rett til å stå i stilling. Denne rettigheten er ukjent for mange arbeidsgivere. Kort fortalt innebærer det at arbeidsavtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker står seg frem til prosessen er avsluttet, enten ved enighet etter forhandlinger eller rettskraftig dom. Arbeidstaker har følgelig arbeidsrett og arbeidsplikt.

Advokatbistand i sak om oppsigelse

Om det ønskes juridisk bistand i forbindelse med prosessen ved oppsigelse etter arbeidsmiljøloven, så vil det lønne seg å kontakte advokater som er spesialiserte på arbeidsrett. Det er dette vi mener med riktig bistand til din sak. Kontakt oss gjerne for gratis førstevurdering.