Grovt pliktbrudd ved avskjed

Grovt pliktbrudd ved avskjed

Avskjed er den strengeste sanksjonen arbeidsgiver kan ilegge en arbeidstaker. Det innebærer at arbeidsforholdet opphører umiddelbart, både retten og plikten til å arbeide.

Avskjed etter arbeidsmiljøloven § 15-14

«Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.». Slik lyder første ledd. Det ligger i sakens natur at terskelen er høy siden konsekvensene er så brutale for arbeidstaker. Men hva ligger egentlig i grovt pliktbrudd?

Grovt pliktbrudd ved avskjed

Grove brudd på bedriftens arbeidsreglement eller arbeidsavtalen. Men hva innebærer dette? Terskelen er høy, det følger av ordlyden. Det er også mye rettspraksis på området. En del vil være overlatt til dommerens skjønn, men her er noen typiske tilfeller:
– Tyveri, underslag eller andre lovbrudd som rammer arbeidsgiver
– Beruselse på jobb
– Ugyldig fravær uten å opplyse arbeidsgiver
– Grove lojalitetsbrudd over tid, for eksempel å komme for sent i ukesvis tross advarsler

Konsekvensene av grovt pliktbrudd og avskjed

Konsekvensene er at arbeidsforholdet umiddelbart opphører. Du vil trolig også få en karanteneperiode hos NAV. Så er jo selvfølgelig spørsmålet om avskjeden er lovlig. Hvis ikke vil arbeidstaker kunne ha krav på en betydelig erstatning for økonomisk tap, fremtidig inntektstap og oppreisning. Siden inntekten bortfaller, er det også muligheter for fri rettshjelp. Det avhenger av om øvrige vilkår etter Lov om fri rettshjelp er oppfylt.

Advokatbistand ved grovt pliktbrudd og avskjed

Vi har bistått i mange avskjedssaker, både for arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. Vi kan sjekke kostnadsfritt om du har krav på fri rettshjelp hvis du er arbeidstaker. Vi tilbyr alltid gratis førstevurdering på henvendelser for å vurdere om du har en sak å gå videre med. Ta gjerne kontakt i kontaktskjema.