Oppsigelse

Regler om midlertidig ansatte

Lovens hovedregel finner vi i arbeidsmiljøloven § 14-9. Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast. Likevel – blant annet grunnet en lovendring, er det en økning i andelen midlertidig ansatte. Hvilke regler gjelder?

Les mer

Usaklig oppsigelse

Usaklig oppsigelse, amlt § 15-7 Arbeidsmiljøloven § 15-7 er den sentrale bestemmelsen ved oppsigelse. Her oppstilles det såkalte saklighetskravet. Bestemmelsen lyder som følger: «Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.»…

Les mer

Arbeidsmiljøloven – oppsigelse

Arbeidsmiljøloven § 15-7 om oppsigelse Lovbestemmelsen oppstiller det såkalte «saklighetskravet» som gjelder i norsk arbeidsrett. Saklighetskravet er en rettslig standard, og standardens innhold har utviklet seg gjennom rettspraksis. På generelt grunnlag er terskelen for oppsigelse høy i norsk rett og mange…

Les mer

Oppsigelse i prøvetid

Hvilke regler gjelder for oppsigelse i prøvetid? Blir arbeidstaker som skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet. Dette er ordlyden i arbeidsmiljøloven § 15-6, som…

Les mer

Oppsigelse etter arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven § 15-7 – oppsigelse En oppsigelse må altså være «saklig begrunnet» for å være lovlig i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-7. Ordlyden i seg selv løser ikke på langt nær alle problemstillinger. Det foreligger en rikholdig rettspraksis knyttet til…

Les mer

Oppsigelse grunnet arbeidsgivers forhold

Saklig oppsigelse Saklighetskravet beror på skjønn. Det  kreves at arbeidsgiver kan dokumentere at det er gjennomført en samvittighetsfull og grundig analyse av behovet, herunder at andre muligheter er vurdert. Her er saksbehandlingen viktig og i hvilken grad arbeidsgiver kan dokumentere…

Les mer

Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold

Vurdering av oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold Ikke ethvert brudd på arbeidsavtalen eller arbeidstakers plikter kan gi grunnlag for oppsigelse. Terskelen for å si opp en ansatt er høy, og arbeidsgiver må kunne vise til gode grunner. Dette er fastslått i…

Les mer

Lovlig oppsigelse?

Prosessen ved oppsigelse Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-1 at arbeidsgiver plikter å avholde et drøftelsesmøte i forkant av oppsigelsen. Dersom dette ikke er gjort medfører ikke det automatisk at oppsigelsen ikke oppfyller arbeidsmiljølovens krav, men det skal tillegges vesentlig…

Les mer