Avskjed – sparken på dagen

Avskjed – sparken på dagen

Å få en avskjed eller sparken på dagen kan være svært inngripende. Hvilke rettigheter har man som arbeidstaker?

Arbeidsmiljøloven § 15-14

Bestemmelsen om avskjed står i arbeidsmiljøloven § 15-14. For at arbeidstaker må gå på dagen, er det særlig handlingens art og alvorlighetsgrad som står sentralt. Arbeidstaker kan bare avskjediges dersom han eller hun har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller har vesentlig misligholdt arbeidsavtalen på annen måte.

Eksempler på grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold av arbeidsavtalen er tyveri, underslag, trusler eller andre straffbare handlinger. I slike tilfeller vil ofte kravene til avskjed på dagen være tilstede. Mildere tilfeller kan medføre at vilkårene til oppsigelse er oppfylt, men ikke avskjed. Da kan arbeidstaker ha krav på erstatning.

Drøftelsesmøte

Før avskjed gis arbeidstaker skal arbeidsgiver innkalle til et såkalt drøftelsesmøte. Bakgrunnen for et drøftelsesmøte er at arbeidstaker skal få mulighet til å forklare seg og redegjøre for sitt eventuelle pliktbrudd eller mislighold av avtalen. Det er viktig at arbeidstaker får redegjøre for saken slik at arbeidsgiver ikke tar forhastede og feilaktige beslutninger om avskjed. Det er også viktig å være kjent med formkravene til en avskjed, og at avskjed skal leveres arbeidstaker personlig eller sendes rekommandert. Avskjed har de samme formkrav som oppsigelse.

Urettmessig avskjed

For det tilfelle at arbeidstaker gis avskjed og vedkommende mener den er urettmessig, kan vedkommende ha flere muligheter. Arbeidstaker har rett til å kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Forhandlinger må kreves innen 14 dager etter at avskjeden ble mottatt. Det er flere frister som det vil være viktig for arbeidstaker å passe på i forbindelse med en sak om urettmessig avskjed. Arbeidstaker kan gå til sak mot arbeidsgiver, eventuelt kreve erstatning eller gjeninntre stillingen dersom avskjeden er ugyldig.

Ta gjerne kontakt med oss

Våre advokater har bred erfaring med arbeidsrett. Vi bistår både arbeidstaker og arbeidsgiver i forbindelse med avskjed og forhandlinger. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis førstevurdering dersom du mener du har en sak.