Arbeidssak i retten

Rettens innledning

En rettssak vil normalt innledes ved at dommeren kommer inn i rettsssalen, aktørene reiser seg og setter seg ned, og så vil dommeren si noen ord om saken. Dette vil ofte gjøres veldig kort, men ta for seg hovedpunktene i saken som partene er uenige om og de rettslige spørsmålene som kan utledes av sakens faktum.

Innledningsforedrag

Saksøker, som i arbeidssaker som oftest er arbeidstaker, skal starte med innledningsforedrag. Her er advokatens oppgave å gå gjennom alle bevisene i saken på en oversiktlig måte og presentere hvilke punkter partene er enige og uenige om, samt presentere de rettslige anførslene på en konsis måte uten å bruke for mye argumentering - som skal komme i prosedyrene. Normalt vil saksøktes advokat bruke kortere tid på sitt innledningsforedrag, da det ikke er nødvendig å gå gjennom alt på nytt.

Parts- og vitneforklaringer

Saksøker skal først avgi forklaring, deretter saksøkt. Etter partsforklaringene kommer vitneforklaringene. Normalt vil det foregå slik at parten eller vitne først får snakke litt fritt for deretter å først få spørsmål fra egen advokat. Deretter vil motpartens advokat få muligheten til å stille spørsmål. Veldig ofte vil også dommeren selv til slutt komme med noen spørsmål.

Prosedyre

Prosedyre omtales ofte som advokatenes viktigste oppgave i rettssaken. Det er her alle argumentene skal fremmes på vegne av parten. Mange advokater har utarbeidet et juridisk utdrag med rettspraksis og annet som deles ut ved starten av prosedyren. Her gjelder det å bruke momenter og argumenter som har kommet frem under bevisførselen og forsøke å overbevise dommeren om at man har rett.

Replikk og duplikk

Etter at prosedyrene er avholdt, kan saksøker velge å ta replikk. Da vil saksøkte normalt ta duplikk. Dette skal gjøres helt kort og i mange saker velger saksøker å ikke ta replikk. Det skal ikke gjentas noe fra prosedyren og det er kun ment for eventuelle nødvendige avklaringer eller nye argumenter som ikke ble tatt i prosedyren.

Dom

Dom i saken blir normalt avsagt mellom 2 og 4 uker etter rettssaken, da med en ankefrist på 1 måned.