Advokat ved permittering

Reglene for permittering

Reglene for permittering er til dels vanskelig tilgjengelig. Det finnes ingen "permitteringslov" eller lignende, reglene er i all hovedsak ulovfestede. Advokat ved permittering kan bidra til å ha en klarhet i reglene enten i forkant (som er å foretrekke for arbeidsgiver) eller i etterkant av en permittering.

De ulovfestede reglene har sitt utgangspunkt i en rekke tariffavtaler. Det kan sies at det foreligger en sedvane. Hovedvilkåret for at permittering er lovlig er at det foreligger "saklig grunn". Forhold som ligger til grunn må kunne knyttes til bedriften, ikke den ansatte. I tillegg må det være et midlertidig behov. Dersom det er et mer varig behov, er arbeidsgiver isteden nødt til å gå til oppsigelse.

Utvelgelsen er også sentral. Saklighetskravet gjelder også her. I utgangspunktet skal ansiennitet være avgjørende, men bedriften kan gjøre unntak i særlige tilfeller.

Det er også flere saksbehandlingsregler som må følges, blant annet forutgående varsel om permittering.

Hvilke konsekvenser kan det bli ved ulovlig permittering?

De fleste sakene som havner i retten handler om hvorvidt det foreligger en lovlig permittering eller en skjult oppsigelse. Konsekvensene kan da bli erstatning, både for økonomisk tap, fremtidig inntekstap og oppreisningserstatning. Sistnevnte er erstatning for ikke-økonomisk tap, såkalt "tort og svie". Her vil blant annet arbeidsgivers saksbehandling være sentral ved utmålingen. En annen konsekvens kan også bli at permitteringen/den "skjulte oppsigelsen" kjennes ugyldig, slik at arbeidsforholdet består, samtidig som arbeidsgiver må yte erstatning. Her vil det avhenge av hva arbeidstaker krever.

Advokat ved permittering

Dersom advokat kobles inn for arbeidsgiversiden eller arbeidstakersiden i en tidlig fase, så vil det i de fleste tilfeller øke sjansene for at saken ikke havner i retten. Det er derfor en feiltagelse at man ikke trenger bistand fra advokat ved permittering før saken eventuelt ser ut til å havne i retten. De fleste sakene vi har, løses utenfor rettssystemet. Samtidig vil det i noen tilfeller være eneste utvei for å få medhold i kravet.

Dersom du vurderer bistand fra advokat ved permittering, ta kontakt under og så hører du fra oss innen kort tid. Vi tilbyr uforpliktende og gratis førstevurdering av din sak!