Advokat på drøftelsesmøte

Advokat på drøftelsesmøte

Et drøftelsesmøte er noe arbeidsgiver plikter å avholde dersom det vurderes å avslutte en arbeidstakers arbeidsforhold. Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-1. Mange vil ha god nytte av å stille med advokat på drøftelsesmøte.

Hva innebærer en innkalling til drøftelsesmøte?

Det innebærer at arbeidsgiver vurderer å avslutte ditt arbeidsforhold gjennom oppsigelse eller avskjed (sparken på dagen). En avgjørelse skal ikke være tatt. Dersom avgjørelsen er tatt i forkant av drøftelsesmøte, har arbeidsgiver begått en saksbehandlingsfeil. Et drøftelsesmøte skal være en anledning for arbeidstaker til å fremlegge sine synspunkter og da slik at arbeidsgiver skal ta med disse i sin endelige vurdering før en beslutning fattes.

Når bør jeg ha med advokat på drøftelsesmøte?

Her finnes det naturligvis ikke et enkelt fasitsvar. Vi mener at du bør vurdere å stille med advokat på drøftelsesmøte dersom du mener arbeidsgiver har trådt feil i saksbehandlingen eller det er tvilsomt om det foreligger grunnlag for oppsigelse eller avskjed.

En annen innfallsvinkel kan være dersom man ønsker å forsøke å forhandle om en sluttavtale som alternativ til oppsigelse eller avskjed. Det vil ofte bli forhandlinger på et drøftelsesmøte, noe som kan være krevende å håndtere på egenhånd. Det er også viktig å bemerke at det skal bli utarbeidet en protokoll etter drøftelsesmøte – dette blir fort et viktig dokument i saken om den skulle tas videre. Derfor kan det være fornuftig å få noen med juridisk kompetanse til å gå gjennom denne før signering.

Hvordan foregår et drøftelsesmøte?

Ingen møter er like. Det er likevel en rød tråd som ofte går igjen i møtene. Arbeidsgiver vil normalt starte med å redegjøre for hvorfor det er innkalt til drøftelsesmøte. Det varierer hvor omfattende dette gjøres. Det er ikke uvanlig i saker som omhandler nedbemanning at arbeidsgiver gir en kort presentasjon av bedriftens økonomi. Deretter vil arbeidstaker selv eller advokaten få ordet til å fremme arbeidstakers synspunkter. Her vil det ofte oppstå en dialog og partene har ikke alltid lik oppfatning av sakens faktiske og rettslige sider. Avslutningsvis vil det i noen møter bli forhandlinger om minnelig løsning, da gjerne i form av en sluttavtale/sluttpakke.

Advokat på drøftelsesmøe?

Ønsker du å få en vurdering av din sak? Vurderer du advokat på drøftelsesmøte? Ta kontakt under for gratis førstevurdering.